< Zpět

www.HROMADA.webz.cz

Vpřed >


Hovězský horní mlýn - Bradov

     Osada Hovězí byla od prvopočátku budována v okolí panského dvora, který stál pravděpodobně v nejširším místě údolí vsetínské Bečvy, v lokalitě, které se dodnes říká Bradov. Název je složeninou německých slov "breit = široký a "hof" = dvůr.

     Mlýny byly v Hovězí dva a jejich majiteli se stali členové rodu Blažků. Hovězský dolní mlýn koupil v roce 1743 Jiří Blažek za 150 zlatých, větší horní mlýn v lokalitě zvané Bradov koupil Jan Blažek od předchozího držitele Mikuláše Buriánka za 400 zlatých. Smluvní dokument o prodeji horního mlýna je datován 8. ledna 1763 a ratifikace hrabětem Josefem Illesházym 10. ledna 1765. Transkribce této velmi důležité smlouvy pro další osudy členů rodu Hromadů zní:

Kup mlýna Hovězského horního

     Dnes dole psaného datumu a roku učiněn jest dokonalý kup však až k vrchnostenské milostivé ratifikaci s mlynářem horním hovězským, nynějším držitelem a prodavačem téhož mlýna Mikulášem Buriánkem z jedné strany a s Janem Blažkem, jakožto kupitelem téhož mlýna z druhé strany, na následující způsob. Totiž

 1. Zakoupil dotčený mlýn Jan Blažek se vším příslušenstvím za sumu 400 rýnských, které on prodavačovi v hotově najednou složiti povinen bude.

 2. Plat stálý ze mlýna každoročně po 160 rýnských do důchodů panských, a to sice quartaliter (čtvrtletně) po 40 R platiti se uvolil, s tím však dalším doložením, že kdy by on kupitel vyřízené termíny v platě náležitě nedržel, mlýn ten v dobrém stavu nezachoval, neb jakéhokoliv …… fortelu užívati by chtěl, tenž mlýn milostivej vrchnosti připadnouti má.

 3. Melivo na deputat, jak první, tak i budoucně mleti povinen bude.

 4. Tenž mlýn sám opravovati, aj také kdyby skrze oheň neb jakýkoliv pád (čehož Pán Bůh zachovati ráčí) v zkázu přišel, on takový sám na své útraty do dokonalosti uvésti povinen bude. Podobně ten mlýn vždycky v dobrém stavu držeti má, kdyby ale skrze nedbanlivost jeho zpustnouti měl, milostivá vrchnost taková jinému prodati aneb vyšacovati (pronajmutí) dáti, potom pak po složení toho šacovaného (nájemného) dána těm, na sebe jej vzíti moci sobě zanechává. Však za

 5. Jemu vůle bude samotná, tenž mlýn komu by chtěl prodati, neb svým potomkům kšaftovati moci, však s tou dokonalou výjimkou, aby jenom jeden mlynář nebo hospodář ustanoven a držitelem toho mlýna byl. Co by se jich ale více tam vynacházelo budou povinni robotou hotovskou, neb dle uznání oficírů platy robotní vykonávati. Při prodeji ale téhož mlýna, sobě milostivá vrchnost předek (přednost) kupu zanechává.

 6. Dříví potřebné se proti slušné accidenci (poplatek) z polesenství vydá a pro kamení se jemu zadrží léta dvě …… ……., však nic dále než na čtyři míle stát se …… z roboty opraví a zachová, však mlynáři všechny maličkosti spraviti povinen bude, a tak sice aby skrze jeho nedbanlivost škoda se nevyskytla, za kterou on sám státi a škodu sobě přičítati bude muset; příkopy se jemu podobně z roboty vyčistiti dají.

 7. Poddaní hovězští na žádném jinším než na horním a dolním své melivo, a to sice pod pokutou 3 krejcary, semlíti mají kromě, kdy by jejich obilí semlíti nepostačili.

 8. Po smrti pak jeho bude povinen jeho potomek ten koupí, proti do důchodů položených z každého rýnského od nyní umluvené sumy po 6 krejcarech a patřícími accidenci při kanceláři vrchnostenské připsati dáti. Pro lepší téhož potvrzení tento contractni (smluvní) exemplář kupní z obou stran potvrzený zanechán při kanceláři, pak vrchnostenským do knihy gruntovní od slova do slova vytažen jest. Jenž se stalo na Vsetíně dne 8. januarius 1763.

    Jan Blažek, kupitel
  L.S. (razítko) Franz Karl Praitsch. Mikuláš Buriánek, prodavač

     Přítomný kup od nás přirozené milosti, vyjímajíce sobě všechny panské regalia (královská práva) a jiných všech vědoucích a nevědoucích neb zamlčenlivých a jinších jak by ty jména míti mohly, k vašemu užitku právě patřícím příslušenstvím, tímto milostivě ratificirujeme. Datum v Presburg dne 10. januarius 1765.

Joseph hrabě Illesházy