< Zpět

www.HROMADA.webz.cz

Vpřed >


Hovězí u Vsetína

     Hovězí se rozprostírá po obou stranách řeky Bečvy, v údolích Hořanského a Hovízkého potoka, kolem silnice vedoucí ze Vsetína, od kterého je vzdáleno asi 7 km, přes Ústí a Janovou do Karlovic. Počátek obce se datuje do doby tzv. velké kolonizace ve 14. století, kdy se po vpádu Tatarů usazovali na východních svazích karpatského masivu moravskoslezského pohraničí přistěhovalci z Uher, Slovenska, Polska i ze Zakarpatské Ukrajiny. Moravské západní svahy ovládla domácí šlechta a domov v této části podhůří Karpat tu hledal moravský a slezský lid se zemědělskou kulturou. Šlo o vnitřní kolonizaci podhorských okrajových území. První písemná zmínka o obci Hovězí je v kupní smlouvě, kterou uzavřel sedmihradský vojvoda Petr ze Svatého Juru a Pezinku s moravským šlechticem Janem Kunou z Kunštátu nejspíše v roce 1504.

     Název obce Hovězí není dosud prokazatelně vysvětlen. Nejstarší výklad původu jména říká, že na místě nynějšího náměstí byl vybudován dvůr pro velký počet hovězího dobytka. Pastevci, snad původu rumunského či maďarského, ho nazývali Hú-víz, což prý značí bystrá, čerstvá voda, odtud pak Hoviz-Hoviez-Hovězí. Tento názor lze však vyloučit, protože osada vznikla ještě před příchodem kočovníků z Rumunska. Jiným, nejpravděpodobnějším výkladem je vznik z německého Hofwiese (panská louka), Hoviese-Hovězí. Nejstarší známé pečetě mají názvy "Obec Howecká" nebo "Obec How."

     Ves Hovězí byla v dávné minulosti součástí vsetínského panství, jehož majiteli byl od r. 1652 uherský rod Illesházy. V 80. letech 17. století bylo Hovězí jako zvláštní statek od vsetínského panství odloučeno a patřilo Maxmiliánovi, svobodnému pánu Ledenickému z Ledenic, který roku 1696 odkázal Hovězí Karlovi a Františkovi Podstatským, svobodným pánům z Prusinovic. Karel Podstatský pak odkoupil bratrovu polovinu a dne 11. září 1718 celý statek prodal hraběti Mikuláši Illesházymu za 44 000 zlatých, čímž se opět Hovězí stalo součástí panství vsetínského. V roce 1724 odkázal Mikuláš Illesházy celé panství Josefu Illesházymu, který intabuloval panství roku 1766 Janu Baptistovi Illesházymu. Illesházyové drželi celé panství až do roku 1827.

     Josef hrabě Illesházy byl znám jako příznivec pořádku a němčiny a provedl na počátku 30. let 18. století na svých statcích správní reformy. Ve 40. letech docházelo v Hovězí k častějším majetkovým převodům, kdy se měnili majitelé mlýnů, šenků a gruntů. Cena celého gruntu s pozemky činila 300 zlatých rýnských, polovina gruntu bez pozemků stála 40 až 50 zlatých, chalupa měla cenu 15 až 25 zlatých. Podsedek, tj. malá poddanská usedlost zprvu na půdě poddaného sedláka, byl k mání za 35 až 40 zlatých.