< Zpět

www.HROMADA.webz.cz

Vpřed >


Martin Hromada (1771 - 1844)

     Pokračovatel hlavní rodové linie Martin Hromada (5. generace) se narodil v Hovězí v horním mlýně jako třetí syn Jana a Kateřiny Hromadových a dne 4.6.1771 byl ve Vsetíně pokřtěn knězem Františkem Hamalou.

     Přestože je v matričním zápise uvedeno náboženské vyznání katolík, je nepochybné, že byl svými rodiči vychováván v duchu protestantismu. Od dětství pomáhal svým rodičům při všech mlynářských pracích jako mlynářský pomocník až se vyučil opravdovým mlynářem. Takto nabyté zkušenosti mohl uplatnit velice záhy, neboť ve svých 20 letech se stal majitelem hovězského horního mlýna č.249. Co však tomu předcházelo?

     Právě v roce 1791 dne 12. dubna zemřela Martinova matka Kateřina Hromadová (roz. Viskala) ve věku 50 let na nemoc, jejímž průvodním jevem byla horečnatá zimnice. Pochována byla již v duchu evangelických tradic, zádušní mši sloužil tehdy 30letý evangelický pastor ve Vsetíně Samuel Šimko.

     Odešla tak ze světa právoplatná majitelka mlýna a dědická práva k tomuto mlýnu připadla na její děti z prvního manželství s Janem Blažkem. V té době však již žila pouze starší dcera Mariana Blažková (*1763), neboť její mladší bratr Jan Blažek (*1765) zemřel již v mladickém věku. Mariana byla tedy jedinou dědičkou hovězského horního mlýna, v němž však v té době již nebydlela, neboť se ve svých 24 letech dne 13.11.1787 vdala za sedláka Jiřího Michalíka a žila s ním na jeho gruntě v Hovězí č.14. Dohodla se proto se svým nevlastním bratrem Martinem Hromadou, že mu celý mlýn i s valchou odstoupí

Dohoda o převodu mlýna:

     Dnes dole psaného datum a roku stalo se mezi Marinu zrozenu Blažkovů provdanů Michaličků a Martinem Hromadů bratrem její, však po jinším otcovi, následující přátelské a dobrovolné porovnání; totiž:

     1. Ačkoliv mlýn hovězský horní i s valchů od milostivej vrchnosti za 400 fr. (zlatých) koupený po smrti vlastního bratra jejího Jana Blažka z příčiny, že bez poručenství a potomků zemřel, dle nejvyššího zřízení na nadjmenovanů Marinu Blažkovů provdanů Michaličků, jakožto jedinků sestru jeho, dědičným právem připadnuti by měl, však ona přece takový mlýn a valchu bratrovi svému, však po druhém otcovi, Martinovi Hromadovi a potomkům jeho na budůcí věčné časy odstupuje a popouští proti tomu, aby on

     2. Martin Hromada jí, sestře Marině, padesát rejnských na hotově nejenom položil, nýbrž i povinen byl jí, sestře Marině Michaliče, až do její smrti všechno obilí k její vlastní potřebě beze všeho mejta a auplatků dobře a spravedlivě mléti, proti čemuž ona taky dovoluje, aby dle tohoto přátelského porovnání nadjmenovaný mlýn a valcha jemu, bratrovi Martinovi Hromadovi a potomkům jeho, na časy budůcí věčné proti zaplacení obyčejného laudemium (správní poplatek) připsaný byl. Jenž stalo se na zámku vsetínském dne 11. novembris (11.11.) 1791.

Josef Bayer Marina Blažkova
oberamter (vrchní úředník panství) provdaná Michalička

     Takto se dostal hovězský horní mlýn s potvrzením vrchnosti do majetku rodu Hromadů na celá další staletí. O tom, že přišel do správných rukou Martina Hromady svědčí mimo jiné i ta skutečnost, že vedle odborné mlynářské zručnosti to byl i člověk gramotný se znalostí čtení a psaní, o čemž svědčí i jeho vlastnoruční podpis na uvedené dohodě.

     Nedlouho před koncem 18. století se mlynář Martin oženil s o pět let mladší Annou, dcerou sedláka Martina Zbranka z Jablůnky. Anna Zbránková se narodila 17.10.1776.

     Konce 18. století se již nedožil Martinův otec Jan Hromada, který vlastně svým příchodem do obce Hovězí založil komunitu rodu Hromada v této valašské obci pro následující časy. Tento první Hromada v Hovězí zemřel 25. dubna 1799 ve věku 56 let na tuberkulózu. I jeho na poslední cestu vyprovodil, stejně jako jeho manželku Kateřinu, evangelický pastor Samuel Šimko.

     Začátek nového letopočtu byl ve mlýně ve znamení příchodu prvorozeného syna a postupně se Martinovi a Anně Hromadovým v průběhu 19 let narodilo 7 dětí - 3 synové a 4 dcery (6. generace) a všechny děti byly křtěny podle augšpurské konfese:

Martin (*1.2.1800) - pokračovatel mlynářské tradice a hlavní rodové linie.
Rozina (*22.7.1802) - ve věku 15 let dne 23.9.1817 byla provdána za 21letého Josefa Kováře, syna již zemřelého sedláka Josefa Kováře z Hovězí č.99.
Anna (*22.9.1805) - ve věku 17 let se dne 13.5.1822 provdala za 25letého Josefa Pončíka, syna Jana Pončíka a žila s ním na jeho gruntě v Hovězí č.339.
Jan (*12.5.1808) - zakladatel [linie H].
Kateřina (*25.2.1811) - vdala se v průběhu let 2x; nejprve si dne 18.11.1827 vzala 22letého Pavla Michalíka, syna sedláka Jiřího Michalíka a nevlastní tety Mariny roz. Blažkové z Hovězí č.14. Toto manželství však nemělo dlouhého trvání, neboť Pavel Michalík záhy zemřel, a proto se Kateřina již za tři roky 14.11.1830 vdala podruhé, a to do Vsetína za 20letého Františka Černockého.
Jiří (*6.4.1813) - nikdy se neoženil a celý život pracoval ve mlýně jako mlynářský pomocník - stárek, ať už byl majitelem kdokoli ze čtyř generací prvorozených dětí - mlynářů. Zemřel 18.5.1881 v 68 letech stářím.
Marina (*15.3.1819) - provdala se za Josefa Machalce z Hovězí č.69.

Linie H

     Tato vedlejší větev se odklání 4. dítětem manželů Martina a Anny Hromadových, kterým je prostřední syn Jan (6. generace) narozený v hovězském mlýně 12.5.1808. Při křtu mu byli za kmotry manželé Jan a Kateřina Blažkovi, stejně jako jeho mladším sourozencům. Jako 19letý se oženil 10.10.1826 s 24letou Zuzanou, vdovou po Jiřím Mikulenčákovi z Hovězí č.366. Zuzana se narodila 7.1.1802 v rodině sedláka Jana a Mariny Kretových v Halenkově.

     Jan a Zuzana bydleli jako podnájemníci na statku rodiny Mikulenčáků v Hovězí č.366, kde hospodařili jako tzv. čtvrtláníci a kde se jim v letech 1828 až 1842 narodilo 9 dětí:

Anna (*25.1.1828) - kmotra některých dětí bratra Jana se provdala se v průběhu let 2x; nejprve 24.11.1845 za Jiřího Machalce, sedláka z Halenkova a po jeho smrti za Martina Tataláka z Hovězího.
Rozina (*22.4.1830) - ve svých 23 letech se provdala se za 35letého vdovce Pavla Mikulenčáka, sedláka v Hovězí č.34. Ve svatebním zápise ze dne 21.11.1853 uvedla, že jí je teprve 18 let.
Jan (*7.10.1832) - jediný pokračovatel [linie H]. V roce 1857 byl při sčítání obyvatelstva zapsán jako bydlící v Hovězím č.366, ale nebyl uveden u jeho jména žádný záznam. Znamená to, že odešel do světa a jeho stopy se nám objevily až o 9 let později, kdy se po trojích ohláškách dne 23.10.1866 oženil v evangelickém kostele v Jasenné s Rozinou (*30.8.1848), dcerou mlynáře Václava Mynáře z Prlova č.46.
Eva (*1834) - byla svobodnou matkou tří dcer. V 19 letech měla dceru Evu (*25.10.1853) provdanou Kotrlovou v roce 1871. Se svou druhou dcerou Annou pomáhala svým rodičům v hospodářství v Hovězí č.366. Její třetí dcera Marina (*22.10.1858) zemřela již 15.1.1860.
Kateřina (*22.4.1837) - provdala se za Josefa Holuba.
Pavel (*30.7.1839) - zemřel v pouhých 20 letech 23.9.1859 jako svobodný mládenec.
Veronika (*29.6.1842) - dožila se pouze necelých 4 let, zemřela v roce 1846.
Františka (*29.6.1842) - v letech 1866 a 1868 porodila dva syny jako svobodná matka; první však přišel na svět jako mrtvěrozený, druhý nepřežil první měsíc svého narození. Až poté vstoupila do stavu manželského dne 21.11.1875 s Martinem Holubem. V matričním oddacím zápise je u Františky uvedeno datum narození její mladší sestry Mariny, která zemřela již v dětském věku. Možná této skutečnosti Františka využila a před oltářem se alespoň úředně omladila.
Marina (*9.9.1844) - zemřela brzy po narození 27.5.1846.

     Podle sčítacích operátů sestavených k 31.12.1857 rodina obhospodařovala na statku 2 kusy hovězího dobytka, 3 ovce a jednoho vepře.

     Po 50letém manželství Jana a Zuzany skončil život obou manželů během deseti srpnových dnů. Jan zemřel 10.8.1877 podle matričního zápisu na průjem a Zuzana 20.8.1877 starobou, ale spíše zármutkem ze smrti manžela.

     Podívejme se, jak pokračovala linie H v dalších pokoleních. Jediným pokračovatelem po meči zůstal Jan Hromada (*7.10.1832), o němž již víme, že se přiženil do evangelické rodiny mlynáře z Prlova č.46. Zde žil se svou ženou Rozinou (*30.8.1848) mlynářskou dcerou Václava Mynáře a Anny roz. Juráňové, se kterou se oženil v evangelickém kostele v Jasenné (soudní okres Vizovice) dne 23.10.1866.

     Po tchánovi převzal prlovský mlýn, ve kterém spolu s manželkou v průběhu let 1867 až 1890 přivedl na svět 13 dětí, avšak většina nepřežila svůj dětský věk. Jan Hromada, přestože byl mlynář, ovládal i tesařské práce. Osudným se mu stal 15. červenec 1891, kdy se zabil při opravě kostela. Po jeho smrti se rodina dostala v Prlově do svízelné situace, nejmladším dvojčatům Marii a Terezii byl jeden rok, starší členové rodiny chodili pomáhat na různé práce zejména na jih Moravy a stěžovali si, že s nimi jejich zaměstnavatelé velmi špatně zacházeli. Jak se tedy vedlo dětem Jana a Roziny, kteří všichni vyznávali víru českobratrskou evangelickou:

Jan (*1.10.1867) - [větev H1] byl usazen v pasekářské chalupě v Prlově č.52 s manželkou Annou (*18.6.1866), dcerou pasekáře Jiřího Turýna. Podle záznamů ze sčítacích operátů z roku 1921 byl zemědělský malorolník a stejně jako jeho otec pracoval i jako tesař. Měl celkem 9 potomků: nejstarší Jan (*18.5.1888) se narodil dva roky před sňatkem a byl dodatečně legitimován; Františka (*27.8.1892 †13.6.1895); František (*15.4.1894); Antonín (*4.6.1895); Jiří (*1898); Františka (*30.8.1899); Josef (*20.8.1903); Marie (*23.5.1909); Anna (*25.2.1911). Synové Antonín a Jiří zahynuli v bojích 1. světové války v roce 1916 jako italští legionáři. Ostatní synové zajistili další pokračování této rodové větve.
Jiří (*20.8.1869) - [větev H2] žil v Prlově č.32 v kovárně, kde pracoval jako kovářský mistr. Oženil se 22.4.1894 s Terezií Kratinovou (*14.12.1868) z Prlova č.34, s níž měl tři syny - Antonína (*7.12.1894), Jana (*19.11.1896 †18.4.1901) a Tomáše (*21.10.1898), který později převzal kovářské řemeslo. Zřejmě koncem 19. století zemřela jeho žena Terezie a Jiří se oženil podruhé 20.1.1901 s vdovou Rozinou Hnilicovou (*11.10.1864). S ní vyženil jejího syna Jana Hnilicu (*3.5.1885), který posluhoval v kovárně.
Rozina (*11.1.1872) - o jejím osudu není vůbec nic známo.
Anna (*6.5.1874) - zemřela po měsíci života 12.6.1874.
Anna (*16.4.1875) - zda-li ke druhé dívce Anně byl osud milostivější, není nic známo.
Tereza (*12.4.1877) - zemřela v kojeneckém věku 2.7.1877.
František (*7.6.1878) - dožil se pouze jednoho roku, zemřel 13.6.1879.
František (*22.2.1880) - [větev H3] jako patnáctiletý chlapec opustil svou matku a tři mladší, žijící sourozence a odešel z prlovské bídy hledat štěstí za oceán do Ameriky. Tam byl v pěstounské péči své tety Anny Kratinové na farmě nedaleko města Rossville v Kansasu. V roce 1903 přišla do Ameriky Terezie (Tressie) Hejtmánková (*28.5.1882), dcera sedláka Tomáše Hejtmánka z Bratřejova č.64, se kterou se v září téhož roku František oženil. Narodilo se jim postupně 5 dětí: Frank jr. (*1.6.1904), Agnes (*12.9.1905), Sophie (*6.12.1908), Albert (*23.11.1912) a Johnny (*25.6.1917 †27.1.1921). František (Frank sen.) zemřel v nové vlasti 14.3.1938. Syn Franka jr. Marvin Hromada (*12.3.1933) dnes žije v Topece, hlavním městě státu Kansas, stejně jako jeho sestra Elsie (*8.7.1936) provdaná Barr.
Josef (*13.1.1883) - [větev H4] v roce 1907 se přiženil do hospodářství vdovce Pavla Šťastného v Leskovci u Vsetína č.69, neboť si vzal 29.4.1907 za ženu jeho dceru Františku (*17.3.1886). Zde se jim narodilo 9 dětí: Marie (*14.2.1908); Josef (*15.8.1909); Rozálie (*25.9.1911); Františka (*25.1.1914); Rudolf (*† 1916); Antonín (*† 1917); Jan (*22.8.1918); Antonín (8.6.1922); Zdeněk (*26.11.1924). S výjimkou prostředních synů Rudolfa a Antonína, kteří zemřeli krátce po narození, všichni ostatní zajistili pokračování svých rodinných linií.
Leskovec se tak stal místem s největším zastoupením členů rodu Hromada na Valašsku, a to též proto, že podobné rozšíření můžeme v této obci sledovat i v linii D3. Podle nejčastější frekvence příjmení vyskytujících se v této obci, tj. Hromada, Šťastný a Mucha se Leskovci u Vsetína žertovně říká "Hromada šťastných much".
syn (*25.1.1885) - mrtvěrozený syn.
Františka (*13.7.1886) - zemřela jako 12letá 15.5.1899.
Marie (*3.4.1890) - v průběhu života se provdala 2x, z prvního manželství s Kratinou měla dva syny Jana a Josefa, z druhého manželství s Holbou dceru Marii a syna Tomáše.
Tereza (*3.4.1890) - asi v roce 1914 se provdala za Tomáše Tomance (*19.3.1870), rolníka z Prlova č.69 a měla s ním 6 dětí; syny Tomáše, Antonína, Jaroslava, Karla a dcery Terezii a Anežku.