< Zpět

www.HROMADA.webz.cz

k obsahu


Závěr ?!

     Toto pojednání si neklade za cíl popsat život rodu Hromada na Valašsku v 16. až 19. století, pouze naznačuje a domýšlí, jak a především kde příslušníci rodu žili. Jeho hlavní smysl a význam je ve faktografických údajích a dokumentačních materiálech uvedených v textu a v přílohách. Originály dokumentů jsou povětšinou uloženy v zemském archivu v Opavě a v okresním archivu ve Vsetíně.

     Mé vlastní badatelské ambice nikdy nesměřovaly k nalezení šlechtického předka, ač by jistě bylo velmi příjemné být potomkem, byť chudého a bezvýznamného šlechtického rodu s modrou krví. Skutečnost se ukázala být zcela běžnou, tj. od počátečního nahlížení do minulosti vedly cesty k prostým lidem chudého valašského kraje, kteří se později vyšvihli mezi významné mlynářské rody Vsetínska a svou životní poutí se stali "rytíři našeho rodu".

     Časovou souvislost životních dějů našich předků jsem záměrně ukončil na začátku 20. století, kdy dochází k dalšímu větvení jednotlivých rodinných linií, neboť v celém rodu Hromada se vždy rodilo mnoho synů a jejich potomci nenechávají rod zhynout po meči, ba právě naopak.

     Život se ubírá stále kupředu a nemá žádný konec z hlediska rodových vazeb a spojení, proto ani genealogická práce nemá konce. A nemůže mít závěr ani toto pojednání. Nechť v něm pokračuje každý, kdo zatouží poznat alespoň z povzdálí život svých nejbližších i těch, kteří se v dávné minulosti přičinili o to, že můžeme prožívat slasti i strasti života na tomto světě.

Autor